TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MEGAFIL

Köpetdag etraby, Parahat 2/1 etrapçasy, 1951 (Ýunus Emre) köçesi 1-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kärhanamyz 2020-nji ýyldan bäri özüniň ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzyň bazarlarynda we daşary ýurt bazarlarynda alyjylaryň isleglerine mynasypdyr. Özüniň baý tejiribeli hünärmenleri bilen müşderilere ýetirilýän önümleriň hiliniň ýokary bolmagyna gözegçilik edýär. Häzirki wagtdan megafil önümleri özüniň ýokary hilli we amatly bahasy bilen alyjylaryň ünsüni özüne çekýär. Biziň öňde goýan esasy maksadymyz müşderilerimiziň isleglerine mynasyp bolmakdyr we islendik görnüşdäki awtoulag süzgüçlerini öndürmekdir.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
Iş Ugry
Karta