TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

LOTTALINE

Kuliýew köçesi, 82-nji jaý, bina Kendir, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

Telefon marketinginde we müşderi hyzmatynda uly tejribe topladyk.
Biz näme edýäris?
Müşderilere telefon arkaly maslahat berýäris.
Onlaýn dükanlar, dermanhanalar we hyzmat kompaniýalary üçin telefon arkaly sargytlary kabul edýäris we işleýäris.
Hyzmatlaryňyza ýa-da harytlaryňyza potensial Müşderini çekmek jaň edýäris we başga-da köp zatlar.
"Lottaline" jaň merkeziniň operatorlary müşderilere telefon arkaly gyssagly we netijeli maslahat bererler we gelýän ähli haýyşlary gaýtadan işlärler.
Üstünliklerimiz:
Türkmenistanyň ähli sebitlerinde kompaniýalar we müşderiler bilen işleýäris.
Siziň üçin skriptler döredýäris we şoňa laýyklykda berk işleýäris.
Islendik taslamany durmuşa geçirmek üçin häzirki zaman enjamlarymyz we programma üpjünçiligimiz bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
Iş Ugry
Karta