TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KODAK FOTO MERKEZ

Tipografiýa we mahabat

KODAK FOTO MERKEZ
Biz barada

"Kodak foto merkez" islendik görnüşde flaýerler, bukletler, wizitkalar, bannerler, portretler we şuňa meňzeşleriň dizaýnyny işläp düzmek we çap etmek hyzmatyny ýerine ýetirýäris.
Şeýle-de, bokallaryň daşyna müşderlerimiziň islegine görä islendik şekilini ýerleşdirip we kristal işlerinem taýýarlaýarys. Işimiziň hilini ýokary derejede taýýarlap we amatly bahadan halkymyza hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat