KÄMIL AMAL

Audit işi

kämil amal
Biz barada

Her biznes özboluşlydyr. Her biznesiň öz geçmişi, giňişligi we maksatlary bar. Emma, dürli ädimlerdäki her haýsy bir biznese finans, iş dolandyryş, buhgalteriýa we nalog meseleleri boýunça bilermenleriň maslahatlary zerur bolup durýar. “Kämil amal” HJ-iň hünärmenler topary tejribeli buhgalterlerden, finansçylardan, konsultantlardan we lisenziýaly auditorlardan ybarat bolup, Türkmenistandaky kärhanaňyzyň alyp barýan biznesinde barlag we ösüşi boýunça ýüze çykjak islendik soraglarda auditorçulyk, buhgalteriýa we maslahat bermek hyzmatlary ýaly giň gerimli goldaw bermäge taýýar. Biziň finans ugry boýunça hünärmenlerimiziň iş tejribesi 20 ýyldan gowrak bolup, gurluşyk, nebit-gaz, energetika, telekomunikasiýa, transport we ýük ekspeditorçylyk, söwda we ş.m.
Biziň müşderilerimiz hem eýeçiligiň kiçi, orta we uly görnüşleri boýunça diňe ýerli kompaniýalar bolmany eýsem daşary ýurt kompaniýalaryna hem hyzmat berýäris we hemişe öňe gitmäge ymtylýarys

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat