JAHAN ELEKTRONIK

Elektron we elektrik enjamlaryny öndürmek

jahan elektronik
Biz barada

Biziň kompaniýamyz 30 ýyl bäri milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda giňden ulanylýan elektron we elektrik enjamlaryny ösdürýär we öndürýär. 1989-njy ýylda (aslynda "Jahan gözleg we önümçilik kooperatiwi") Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde esaslandyryldy. Milli ykdysadyýetiň her dürli obýektlerine hyzmat etmegi we işlemegi ep-esli ýeňilleşdirýän enjamlara bolan zerurlygy kanagatlandyryp bileris. Merkezi Aziýa sebitiniň yssy howasyny göz öňünde tutup, enjamlar ýokary howa temperaturalarynda, tozan köpelmegi bilen, şeýle hem tok naprýaženiýesinde uly ýokarlanmalar bilen kemsiz işlemeli. Bu web saýtyň web sahypalarynda size gerek bolan elektron enjamlaryny görmedik bolsaňyz, enjamyň anyk işlemegi, daşky gurşawyň şertleri bilen baglanyşykly ähli talaplary göz öňünde tutup, ýörite siziň üçin işläp taýýarlap bileris. Size diňe biziň bilen habarlaşmagyňyz ýeterli!

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
  • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy