Biz barada

HK "Hazar logistik" konteýner hyzmatyny, demir ýol gatnawyny ,awtoulag gatnawyny, deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we multimodal gatnawyny, başgada esasanam howply harytlary daşamak bilen baglanyşykly transport we logistika hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürlemekden hoşal. Gysga wagtyň içinde, hususy kärhanamyz köp tejribe toplady we import, eksport, üstaşyr amallary, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden, GDA ýurtlarynyň üsti bilen daşamak üçin bütin dünýäde, hyzmatdaşlaryň we hyzmat üpjün edijileriň giň ulgamyny döretdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän demir ýol gatnawy üçin ugradyş töleginiň 1% göterimdigini (transport mukdaryndan) habar bermek isleýäris. HK "Hazar Logistik", Türkmenistanda ulag we logistika hyzmatlary pudagynda, iň ýokary orny eýelemäge we halkara arenasyna çykmaga çalyşýar. Müşderilerimiz, Türkmenistandaky işleriňiz bilen baglanyşykly soraglar ýa-da düşündirişler ýüze çykan halatynda ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyp bilerler. Müşderilerimize iň oňat hünär çemeleşmesini we hünärmenlerimiziň iň ýokary ünsüni, şeýle hem bäsdeşlik bahalaryny hödürlemekden hoşal.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta