HAZAR ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

"Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 157, Aşgabat/Türkmenistan "

hazar ätiýaçlandyryş
Biz barada

„Hazar Ätiýaçlandyryş“ AGPJ ýöriteleşdirilen, ýokary hünär derejeli kompaniýa bolup, köplenç korporatiw segmentde işleýär. Biziň jogapkär we ýokary hünärli işgärleri bolan kompaniýamyz fiziki we ýuridiki şahslary, şeýle hem Bitarap we Garaşsyz Türkmenistanyň myhmanlaryny ätiýaçlandyryş hyzmatlary bilen üpjün etmäge taýýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Ätiýaçlandyryş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta