EXPORT IMPORT WORLD TM

6 mikroraýon, 10-njy jaý, satuw ofisi, 745100, Balkanabat/Türkmenistan

export import world tm
Biz barada

"Export Import World TM" kompaniýamyz 2022-nji ýylda döredildi. Bu saýdyň döredilmegi, biziň ýurdumyzda (Türkmenistan) öndürilen önümleri daşary ýurtlara satmak we olaryň ýokary hilini görkezmek, şeýle hem daşary ýurtlardan zerur harytlary satyn almak we üpjün etmek üçin döredilen internet portalydyr. Bu internet portal, ulanyjylara dünýäde haryt satyn almak we satmagy aňsatlaşdyrar. "Export Import World TM" kompaniýamyz gurluşyk materiallaryny, nebit önümlerini, himiki serişdeleri we dokma materiallaryny öz içine alýar. Internet portalymyzda satyjy we alyjy özlerine degişli harytlary satmak we alyş-çalyş etmek boýunça maslahat we seljeriş işlerini amala aşyrarlar. Biz bilen iş alyp barmak aňsat!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Azyk üpjinçiligi hyzmatlary
  • Senagat himikatlar / Ýangyç we nebit önümleri
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta