EDERMEN ÝAŞLAR

Ahal wel. Ak bugdaý etr. TSTB-niň Senagat zolagy

Edermen ýaşlar
Biz barada

Biziň “Edermen ýaşlar” hususy kärhanamyz  2015-nji ýylda açylyp, gysga wagtda Diýarymyzda ilkinji bolup çaga oýnawaçlaryny öndürmek bilen içerki bazarda özüni tanatmagy başardy. Kärhanamyzyň agzybir işgärleri Hormatly Arkadag Prezidentimiziň telekeçiler barada edýän atalyk aldalaryna jogap edip, irginsiz zähmet çekýärler. Biz tarapyndan polietilen we polipropilen önümlerinden “Türkmen standartlaryna” laýyk gelýän, adam saglygyna zyýansyz bolan, dürli görnüşli çaga oýnawaçlaryny we dürli görnüşli hojalyk harytlaryny öndürip, türkmen halkymyzyň söýgüsini gazanmagy başardy. Kärhanamyz tarapyndan öndürilýän önümler daşary ýurt döwletlerine eksport edilýändigini hem bellemek ýeterlikdir. Bu bolsa önümlerimiziň hiliniň ýokarydygyny tassyk edýär. Hödürlenilýän önümlerimiz siziň çagalaryňyza, körpe jigilerimize şatlyk getirer, hojalyk harytlarymyz bolsa aýal-doganlarymyza, mähriban enelerimize we öý bikelerine gündelik işlerinde iň ýakyn kömekçi bolup, hyzmat eder diýip umyt edýäris.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Paletler, sandyklar we plastmassa gaplar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta