TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

DILMAÇ

Magtymguly şaýoly 96, "Türkmenbirleşik" binasy, 2-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kompaniýamyz 25 ýyl bäri terjime hyzmatlary bazarynda öz işini alyp barýar. Biz köp sanly kompaniýalara we korporatiw müşderilere professional terjime hyzmatlaryny berýän öňdebaryjy terjime gullugydyrys. Biziň ýöriteleşýän hünär ugrumyz - resminamalaryň, tekstleriň dilden we ýazmaça terjimesidir. Öýüňizden ýa-da ofisiňizden çykman, resminamalaryňyzy terjime etmek üçin sargyt iberip bilersiňiz: sargydyň ugruny we ýerine ýetirilmeli wagtyny görkezip ddilmach@mail.ru poçta salgymyza resminamalaryňyzy ugradyp bilersiňiz; www.dilmach.com web sahypamyzda talabyňyzy goýup bilersiňiz; imo +99361552213 arkaly ýüz tutup bilersiňiz! Biziň uzak möhletli tejribämiz, müşderiler bilen işleşende aýratyn çemeleşmämiz siziň hyzmatyňyzda! Amatly bahalar we çeýe töleg ulgamy!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta