DAG AŞAR

Logistika

dag aşar
Biz barada

"Dag Aşar" kompaniýasy –amatly ýük gatnawlarynda we logistika hyzmatlarynda maksadyna okgunly we tiz ösüşlere eýe bolan kompaniýadyr. Häzirki wagtda biz dünýäniň islendik ýerine ýük gatnawlaryny amala aşyrýarys. Kompaniýanyň hünärmenleri ýükleriň tiz we ynamly görnüşde eltilmesi üçin iň amatly çözgütleri hödürleýärler. Biziň kompaniýamyzy saýlamaklyk bilen biziň ýokary hilli we ynamdar hyzmatlarymyzdan peýdalanarsyňyz.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Yük ulaglary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat