BERK BEZEG

Salgy 1. G. Kulyýew köçesi, jaý 3/1, "Keýik" binasynyň 2-nji gaty. Salgy 2. Hojaahmet Ýasawy köçesi, 2105 jaý. Salgy 3. Ak bugdaý etrap, Gündogar 1A köçesi, Ahal/Türkmenistan

BERK BEZEG
Biz barada

Uly özgerişliklere tarap bedew bady bilen gün saýyn öňe barýan eziz Diýarymyz bu günki gün senagat ulgamynda hem uly sepgitlere ýetdi. Hormatly Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda senagat pudagyna hem giňden üns berilýär. Muňa mysal edip, 2022-nji ýylda açylyp, penoplast, emeli granit we düşeme plita önümçiligini ýola goýan “Hakyky Bagt” hojalyk jemgyýetini görkezmek bolar. HJ “Hakyky Bagt” ýaňy ýakynda önümçiligini ýola goýmagyna garamazdan, bu kärhananyň önümleri ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe bolýar. Gurluşykda giňden ulanylýan penoplast, granit önümler, düşeme plitalar bu ajaýyp kärhananyň önümçiliginde öz ornuny tutdy. HJ “Hakyky Bagt” ýokary hilli we ISO standartlaryna laýyk gelýän penoplast, emeli granit, düşeme plita önümlerini müşderilere amatly bahadan we elýeter bolar ýaly birnäçe ýerde öz dükanlaryny “ Berk Bezeg” ady bilen hödürledi. Şeýle hem müşderilerimiziň gymmatly wagtynyň çäklidigini göz öňünde tutup Türkmenistanyň çäginde eltip berme hyzmatlaryny göz öňünde tutduk. “Hakyky Bagt” hojalyk jemgyýetiniň ýokary hillli önümlerini “Berk Bezeg” dükanlarynda satyn alyp bilersiňiz, biziň gapymyz Siz üçin elmydama açyk...

+99362717070 Оbýezdnoý

+99361003063 Griboýed

+99361003068 Änew

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
Karta