BERK ALTYN GAPY

G.Kuliýew 74, (Obýezdnaýa) köçesi, "Hazyna Gurluşyk" binasy, Aşgabat/Türkmenistan

BERK ALTYN GAPY
Biz barada

"Berk Altyn Gapy" hususy kärhanasy 20 ýyldan gowrak wagt bäri gapy önümçiliginde uly sepgitlere ýetdi. Kärhanada öndürilýän gapylar dizaýn wa baha taýdan hemmetaraplaýyn amatly bolup durýar. Bu ýerde gapylaryň 100-e golaý görnüşi bolup, olaryň ählisi dürli ölçeglerde we maksatlarda öndürilýär. Kärhana häzirki wagt önümçilik bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň öňde barýan gapy öndüriji kärhanalaryň gapylaryny import edýär, gapylaryň eltip berme we gurnama hyzmatyny ýerine ýetirýär. Ýurdumyzyň dürli künjeginden sargyda gapy taýýarlamak mümkinçiligi hem bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta