BEREKETLI ÝODA

Çoganly, "Bereketli Ýoda" dükany Aşgabat / Türkmenistan

BEREKETLI ÝODA
Biz barada

"Bereketli ýoda" köp sanly beton we gips önümlerini öndürýär. Gurluşyk kompaniýalary üçin taslamany işläp düzmekden başlap, taýýar önümleri eltýänçä hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris.
Önümçilik prosesi düýbünden awtomatlaşdyrylan we bir sekunt hem durmaýar. Şeýlelik bilen, köp sanly ýörite önüm öndürilende hil aýratynlyklarynyň durnuklylygyny kepillendirip bileris. Enjamlara tehniki hyzmat etmek, tehnologiki prosesiň aýratynlyklaryny bilýän we howpsuzlyk çärelerini ýerine ýetirýän ökde hünärli işgärler tarapyndan amala aşyrylýar.
Ammar jaýlarynda amatly temperatura we çyglylyk şertlerinde saklanýar.
“Bereketli ýoda” kompaniýasynyň nyrh syýasaty islendik müşderiniň amatly bahadan ýokary hilli önüm saýlap biljekdigini üpjün etmäge gönükdirilendir.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta