BELENT AKABA

Aşgabat ş., S.Myradowa (1922) köç, jaý 3A

Belent Akaba
Biz barada

“Belent Akaba” hususy kärhanasy 2014-nji ýylda döredildi. Kärhananyň esasy iş ugry ýurdumyzdaky çagalar baglaryny we mekdepleri, okuw jaýlaryny, kitaphanalary we beýleki bilim ojaklaryny, şol bir wagtda edara binalaryny döwrebap enjamlar, esbaplar we mebeller bilen üpjün etmekden we olary gurnamakdan ybarat bolup durýar. Bu babatda kärhanamyz Germaniýanyň dünýä belli “VS” we Türkiýe Respublikasynyň görnükli “OSCAR Eğitim Araçları” kompaniýalary bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär. 2021-nji ýylda Hormatly Prezidentimiziň orta we kiçi telekeçiligi goldamak syýasatyndan ugur alyp, kärhanamyz ýerli önüm bolan ýokary dykyzlykly polietilenden
we polipropilenden ergonomiki oturgyçlaryň önümçiligine hem-de bir we iki orunlyk partalaryň önümçiligine başlady. Özüniň ýokary hili, berkligi, saglyk taýdan oňaýlylygy we daşky keşbi bilen tapawutlanýan bu önümler gündelik durmuşymyzda, esasan hem öýlerde, bilim edaralarynda, ofislerde we medeni dynç alyş mekanlarynda giňden peýdalanylmaga niýetlenendir. Aýlyk önümçilik kuwwaty 20 000 oturgyja we 10 000 partalara barabar bolan kärhanamyz öz işini ynamly we ygtybarly alyp barýar.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Polimer materiallar
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta