Biz barada

"Batly-Gadam" hususy kärhanasy Balkanabat şäherinde önümçilik we tehniki bazasy bolan ýeňil senagat pudagynda iş alyp barýan iri hususy kärhanalaryň biri bolup, onuň esasy iş ugry pagta ýüplügi we jorap önümçiligi bolup durýar.
Biziň "Batly-Gadam" hususy kärhanamyz ýurdumyzda ÿeňil senagaty ösdürmekde uly işleri alyp barýar. Kärhanada dünýäniň ýokary hilli enjamlary we täze innewasion öňde baryjy tehnologiýalary ornaşdyrylyp, bäş ýüze golaý iş orunlary döredilen. Kärhanamyzda pagta süýüminden ýylda 5000 tonnadan gowrak dürli görnüşdäki ýüplik önümlerini öndürilip, häzirki wagtda Türkiýe döwletine we Russiýa Federassiýasyna eksport edilýär. Mundan başga-da, öndürilen ýüplikleri boýamak üçin boýag enjamlary ornaşdyrylyp, ýylda 3500 tonna golaý ýüplikleri boýamak mümkinçiligimiz bar. Şeýle hem, kärhanamyz boýagly ýüpliklerden dürli görnüşdäki, bäsleşige ukyply, ýylda 18000000 jübütden gowrak joraplary öndürip, daşary ýurtlardan import bolup gelýän harytlaryñ ornuny tutýan ýokary hilìi önümleri öndürmek bilen meşgullanýar.

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Sport egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Erkek egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta