TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BAKY HYZMAT

Gyorogly köçesi, 87 (Perwomaý we Kalinin çatrygy), Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Kompaniýamyzyň, resminamalary halkara, milli we täjirçilik derejesinde terjime etmek üçin ýokary hünärli lingwistik hyzmatlary bermekde uly tejribesi bar. Ýedi ýyldan gowrak wagt bäri “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa”, “Türkmenneft”, Döwlet alyş-çalyş biržasy we ş.m. ýaly ýerli döwlet konsernlere şeýle hem, “Halliburton Eurasia Limited”, “Petrofac International LLC”, CNLC, GAC Marine, North Drilling, UNFPA we ş.m. ýaly iri daşary ýurt guramalaryna hyzmatlar hödürleýäris. Mundan başga-da, biziň kompaniýamyz Russiýa Federasiýasynyň Ilçihanasy tarapyndan akkreditasiýa edildi.
Terjimelerimiziň hemmesi ýokary lingwistiki we / ýa-da ýörite tehniki / gumanitar bilimlere eýe bolup, dürli pudaklardan, ylymdan, lukmançylykdan we işewürlikden dürli mowzuklary terjime etmäge mümkinçilik berýär.
Biziň esasy işimiz:
- resmi terjime şahadatnamasy bolan kompaniýalaryň esaslandyryjy resminamalarynyň, şeýle hem şahsy resminamalaryň, täjirçilik, hukuk, mahabat, ylmy we tehniki resminamalar, enjamlary, lukmançylyk we durmuş enjamlaryny, awtoulaglary ulanmak boýunça görkezmeleri dilden dile terjime etmek;
Hyzmatlaryň hili biziň işimizde möhüm faktor bolup durýar. Kepillendirilen terjimeçileriň ýokary hünärliligi, gyssagly jogap dürli tematiki ugurlarda hyzmatlaryň ýokary hilini kesgitleýär: inženerlik we maglumat tehnologiýasy, ykdysadyýet, maliýe we hukuk, lukmançylyk, awiasiýa we himiýa senagaty, korporatiw resminamalar we hususy müşderileriň şahsy resminamalary.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta