TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ASUDA TÜRKMEN

Ak bugdaý etraby, Änew ş., Industrial köç. 3 A jaýy, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

“Asuda Türkmen” Hojalyk jemgyýeti häzirki gün Türkmenistanda gurluşyk çüýleri ýaly  metiz önümleri öndürmek boýunça ilkinji öndüriji bolup durýar. Biz 2012-nji ýylda döredilen gurluşyk-söwda kärhanasyndan başladyk. Şol wagt kärhana ýaşaýyş jaýlaryň we dolandyryş binalaryň gurluşygy bilen meşgullanýardy. 2013-nji ýylda kompaniýa öz söwda işini ýolagçy we ýük liftler pudagynda başlady.bBiraz soňra Türkmenistanyň gurluşyk we söwda pudagyna esaslanyp biz giňelip kompaniýanyň durmuşynda täze bir ugury döretmeli diýip pikire geldik, we netijede Türkmenistanda gurluşyk çüýleri öndürmek boýunça birinji zawody döredildi. “Asuda Türkmen” Hojalyk jemgyýeti  öz müşderileriniň ähli isleglerini we talaplaryny kanagatlandyrmaga çemeleşýär. Biz bir gezek gelýän hususy müşderilerden iri lomaý guramalara çenli ähli alyjylarymyza hormat goýýarys. Öndürilýän önümleriň hiline gözegçilik edýäris, diňe sertifikatlaşdyrylan çig mal alýarys we mydama alyjylaryň satyn alýan çig mallary hakynda ýüze çykýan soraglaryna jogap berýäris. Adalatly bahadan adalatly önümleri satýarys, ýagny dürli galyňlyk we in ölçegli çüýleri teklip edýäris. Şeýle hem biz önümçilikde işleýän işgärlerimizi hem alada edýäris we olar üçin rahat zähmet we dynç alyş şertlerini döredýäris. Tejribeli işgärler ammardaky önümler we olaryň bahasy boýunça maslahat ederler, şeýle hem harydy islendik wagtda we ýere eltip berme hyzmaty bilen üpjün ederler.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta