TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ASUDA DÖWÜR

Mary - Aşgabat garaýolunyň 11-nji km, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Asuda Döwür kärhanasy, PP çygly süpürgiçleriň gutusynyň gapagyny, gap-gaç ýuwujy serişdeleriň gutusynyň gapagyny, polipropilen uly haltalary (jumbo bag), şeýle-de halkyň gündelik sarp edýän bir gezeklik çemçedir pyçak-wilkany öndürme we satma hyzmatlaryny üpjün edýär. “Asuda Döwür” dürli görnüşli plastmassa dokalan haltalary öndürýär we satýar hem-de dürli görnüşli örtükleri hödürleýär. Biziň aýratynlygymyz gowy enjamlaşdyrylan önümçilik, iň oňat material bazasy, berk hil gözegçiligi we tejribeli topar. Öňdebaryjy çözgütleri tapmaga we ýokary hilli hyzmatlary bermäge üns berýäris.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Gapaklar we dykylar
  • Gaplama / Haltalar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
Karta