AK PEÝKAM

Howpsuzlyk we ýangyn duýduryş ulgamlaryny, wideo gözegçilik ulgamlaryny, wagt we giriş ýazgylaryny, derwezäni awtomatlaşdyrmak

AK PEÝKAM
Biz barada

Hojalyk jemgyýet "AK PEÝKAM" 2013-nji ýyldan bäri Türkmenistan bazarynda howpsuzlyk ulgamlarynyň birleşdirijisi bolup durýar. Giňişleýin howpsuzlygy üpjün etmek üçin her desga üçin aýratyn meýilnama düzýäris we durmuşa geçirýäris. Işimizde iň ösen rus we daşary ýurt öndürijileriniň enjamlaryny ulanýarys. Enjamlary oturtmak we soňraky tehniki hyzmat ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar. Bize bilen bilelikde iş alyp barsaňyz peýdaly, ygtybarly we amatly şertleri alarsyňyz.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
Iş Ugry
  • Hyzmat