AJAÝYP GÖRK

Ak bugdaý etrabynyň TS we TB-niň senagat zolagynyň Bereketli köçesiniň 119-njy jaýy, Ahal/Türkmenistan

ajaýyp görk
Biz barada

“Ajaýyp Görk” hojalyk jemgyýeti 2011-nji ýyldan bäri jaýlaryň içki we daşky bezegleri bolan penoplastdan karniz we kolonna ýaly önümleri ýokary hilli öndürýär. Biziň penoplast önümlerimiziň öz agramy ýeňil bolup, gurnamak işlerinde kynçylyk döretmeýär. 100-den gowrak görnüşlerimizden öz islegiňize görä bezeg önümlerimizden saýlap bilersiňiz. Döwrebap we haýbatly jaýlaryň bezegi bolan daşky gurşaw detallar howlyňyza täze görk goşar. 

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta