AÝKÄBÄM MATALARY

Altyn asyr. Gundogar bazary (Tolkuçka) B2№345,346,347 Aşgabat / Türkmenistan

AÝKÄBÄM MATALARY
Biz barada

"Aýkäbäm Matalary" - dükany, bu ajaýyp matalara aşyk bolanlaryň ýeridir.
Biz siziň üçin moda dünýäsiniň şöhle saçýan iň oňat tekstil matalarynyň ýygyndysyny ýygnadyk.
“Aýkäbäm Matalary” -ndan ilkinji gezek mata satyn alan müşderilerimiziň hemişe täze matalar üçin bize gaýdyp gelýändigine düşünmek bilen çäklenmän, mundan beýläk Siz halaýan mata dükanynyň bardygyny tüýs ýürekden aýdarsyňyz!

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta