TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ŞYPALY ÇOMUÇ

Derman we lukmançylyk önümleriniň lomaý we bölek satuwy

şypaly çomuç
Biz barada

"Şypaly Çomuç" hususy kärhanasy 1998-nji ýylda esaslandyryldy we döredilen gününden şu kärhana derman, lukmançylyk önümleri we näsaglara ideg önümleri bölek we lomaý söwda bilen meşgullanýar.

HK "Şypaly Çomuç", ýokary hilli müşderi hyzmatyna iň köp üns berýän derman kärhanasydyr. Bu diňe bir zerur dermanlary satyn almak bilen çäklenmän, eýsem öz wagtynda hünärli maslahatlary almaga mümkinçilik berýän ýokary hünärli prowizorlar, farmasewtler we lukmançylyk geňeşçileri tarapyndan ýeňilleşdirilýär.

Dermanhanamyzda 5000-den gowrak derman görnüşleri bar, lukmançylyk önümleri we hassalary bejermek önümleri hem bar. Kompaniýanyň işgärleri derman önümleriniň ähli görnüşini ulanmak we saklamak barada maslahat berýärler.

HK "Shipaly Chomuch" dermanhanasy Aşgabadyň ýerleşip gür ilatly ýerinde, ösen infrastrukturasy bilen ýaşaýjylaň üçin örän amatly. Dermanhanada amatly iş tertibi bar - irden 8-den agşam 11-e çenli, arakesmesiz we dynç günleri. Dermanhanamyzda kardiologiýa, endokrinologiýa, gastroenterologiýa, ginekologiýa, mikroblara garşy, wirusa garşy dermanlar we başgalar ýaly dürli bejeriş toparlarynyň dermanlaryny we adam saglygyna gözegçilik etmek üçin ýokary takyk enjamlary satyn alyp bilersiňiz.

Biziň kompaniýamyz, dermanlary we näsaglara ideg önümlerini lomaý we bölek satuwda köpden bäri derman bazarynda öňdebaryjy bolup gelýär.

Täze dermanlar, kosmetika önümleri we näsaglara ideg etmek üçin bölümiň hünärmenleri dürli mahabat materiallaryny düzýärler we ösdürýärler: bukletler, listowkalar, mahabat broşýuralary, kataloglar, wideo prezentasiýalary. Kompaniýamyz aýlyk mahabat we harytlara arzanladyş geçirýär.

 HK "Şypaly Çomuç" ýatladýar: Sagdyn durmuş - bagtyýar gelejege biniýatdyr.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Derman serişdeleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy