ÝAŞYL DÜNÝÄ GROUP

Gurbansoltan eje şaýoly 392 ("Neftemaş" zawodynyň şahamçasy), Aşgabat/Türkmenistan

Ýaşyl Dünýä Group
Biz barada

“ÝAŞYL DÜNÝÄ MAHABAT” kompaniýamyz dizaýn we mahabat pudagynda dürli hyzmatlary hödürleýär:
• Ujypsyzja, aýlawçy, sütün, çyra gutusyndaky mahabat
• Üç ölçegli harplary, bildiriş tagtalaryny, mahabat stendlerini, durmuş ölçeglerini öndürmek
• Sergi stendleriniň dizaýny we aç-açan wakalar
• Uly formatda çap etmek (bannerler, stikerler, kanwas, surat kagyzy)
• Panelleri, maglumat plitalaryny, stendleri öndürmek
• Dizaýn hyzmatlary
• Akril we forex (PVC plastmassa) önümler
• fanerden we MDF-den öndürilen önümler
• Logotipiňiz bilen sagat öndürmek
• Lazer we gerbera kesmek hyzmaty
• Derini nagyşlamak we nagyşlamak
• Lentalarda, belliklerde, ululyklarda çap etmek

 

Üstünliklerimiz:

• DETAIL ÜNS BERMEK. Kompaniýamyzyň hünärmenleri, mahabat netijelerini kepillendirýän mahabaty ösdürmegiň, öndürmegiň we gurnamagyň ähli kynçylyklaryny bilýärler.
• HI-TECH. Siz ýokary hilli önüm alarsyňyz we wagt tygşytlaýarsyňyz, sebäbi häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys we mahabat önümçilik tehnologiýalaryny yzygiderli täzeläp durýarys.
• Hünärmentçilik. Ylalaşyklarymyzyň ýokary hilli we wagtynda ýerine ýetirilmegine elmydama asuda we ynamly bolarsyňyz, sebäbi kompaniýamyzyň abraýyna sarpa goýýarys.
• Tejribe. Şereketimiz 10 ýyldan gowrak wagt bäri bazara çykýar, gowy mahabat üçin işlemegiň ähli kynçylyklaryny bilýäris.

 

Üstünlikli iş gurmaga kömek edýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
  • Gaplama / Sowgatlyk gaplamalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
  • Sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, şaý-sepler / Promo sowgatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta