ÇEPER USSAT

Köpetdag etrap, Täjir köçesi 1-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

ÇEPER USSAT
Biz barada

"Çeper Ussat", lift bazaryndaky täze kompaniýa. Kompaniýamyzyň tejribeli işgärleri kepillik hyzmatyny we tehniki hyzmaty, şeýle hem liftleriň we eskalatorlaryň ähli howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda durkuny täzeleýärler. Biz ýokary hilli we gysga wagtyň içinde liftleri bölekleýin dikeltmek we işe girizmek, şeýle hem desganyň döwlet standart edaralaryna tabşyrylmagy bilen göteriji enjamlary abatlamak we dikeltmek işlerini amala aşyrýarys.
Şeýle hem, şahsy raýatlar bilen hem işleşýäris - hususy öýlerde we iki gatly öýlerde kottej liftleriň tehniki ideg hyzmatyny ýerine ýetirýäris.
"Çeper Ussat" kompaniýasynyň ýörelgesi, "Her etapda işiň hil taýdan ýerine ýetirilmegi".
Ýokardaky belgä ýüz tutup bilersiňiz we lift gurluşlaryna ýokary derejede hyzmaty kepil geçýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Enjamlar / Liftler enjamlary we göterijiler
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta