GUDRATLY ALEM

Garaşsyzlyk şaýoly 12, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Rahatlyk
Ähli meseleleriň çözgüdini aç-açan esasda - obýekt saýlamakdan başlap, ähli resminamalary alýança çenli ýerine ýetirýäris.
Aýry-aýry çemeleşmeler
Müşderiniň ähli zerurlyklaryny doly göz öňünde tutýarys. Her bir müşderä şahsy dolandyryjy bellenilýär.
Çaltlyk
Kwartirany saýlamak - 1 günüň içinde, ipotekany hasaba almak - 2 günüň içinde, gozgalmaýan emläk edinmek - 3 günüň içinde.
Ygtybarlylyk
Alyjy bilen satyjy hiç zada töwekgelçilik etmeýän geleşikleriň kanuny goldawy.
Müşderiniň gyzyklanmalary
Gozgalmaýan emläk satyn almaga kömek ederis.
Hereketlilik
Aşgabatda ýaşamaýarsyňyzmy? Howa menzilinde ýa-da demir ýol menzilinde sizi garşylap, öňünden düzülen ugur boýunça size ýolbelet bolarys we resminamalary uzakdan taýýarlarys.

Önümler we hyzmatlar
 • gozgalmaýan emlägi satmak / satyn almak
 • gozgalmaýan emlägi kärendä bermek / almak
 • resminamalary taýynlamak
 • ofis satmak / satyn almak
 • ofis kärendä bermek / almak
 • ýer satmak / satyn almak
 • gurluşyk we inžiner hyzmatlary
 • işewürlik hyzmatlary
 • ipoteka almakda kömek hyzmatlary
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Emläk / Gurluşyk kärhanalardan emläk
 • Emläk / Uzak möhletli kärende emlägi
 • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
 • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
 • Hyzmat
Karta