Biz barada

"Bäş derek" hususy kärhanasy 2016-njy ýylda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde döredildi. Biziň kärhanamyz ýokary hünär derejeli hünärmenler we dünýä standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edilip, ýokary hilli önümleri öndürýär. Biziň esasy önümlerimiz: agyz suw geçiriji we lagym suw geçiriji turbalary hem-de olaryň fittingleri, gurluşykda ulanylýan plastmassa önümleri bolup durýar. Biziň esasy maksadymyz: müşderilerimiziň isleglerini doly derejede kanagatlandyrmak!

Önümler we hyzmatlar
  • penjire podokonniklary
  • plastik suw turbalary
  • plastik lagym turbalary
  • plastik turba baglaýjylary
Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Santehnika
  • Gurluşyk / Suw we gaz üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta