TÜRKMEN ŞÖHLE

Änew ş. Mebel toplumy, Jaý 4, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

“Türkmen şöhle” kompaniýasy, size dürli maksatlara laýyk gelýän ýokary hilli plastikdan taýýarlanan hojalyk harytlaryny lomaý satyn alma mümkinçiligini hödürleýär. Biziň ýardamlarymyz bilen siziň durmuşyňyz has hem aňsatlaşar. Hödürleýän harytlarymyz gündelik durmuşda taýsyzdyr hem-de siziň endik eden hammam, aşhana, çagalar otagy we myhman otagyňyza sazlaşykly gelşik berer.

Önümler we hyzmatlar
 • plastik komodlar
 • plastik stollar
 • plastik oturgyçlar
 • plastik uly bedreler
 • plastik kir setkalary
 • plastik sebetler
 • plastik gül gorşogy
 • plastik kružkalar
 • plastik bedreler
 • plastik çörek gaby
 • plastik süzgüçler
 • plastik legenler
 • plastik podnoslar
 • plastik çörek tagtalary
 • gapakly plastik sabyn daşlary
 • plastik konteýnerler
 • plastik asgyçlar
 • plastik daraklar
 • plastik rakowina setkasy
 • plastik gysgyçlar
 • plastik siňek öldüriji
 • plastik çaga wannalary
 • plastik çaga garşoklary
 • plastik zir-zibil bedreleri
 • plastik zir-zibil ýygnalýan süzgüç
 • plastik guýguç
 • plastik çaga oýunjaklary
 • plastik ýaşikler
 • plastik kompakt disk gaby
 • plastik gaýmak gaplary
 • plastik emulsiýa bedreleri
 • plastik maýonez gaplary
 • pet çüýşeleri
 • pet kapsula
 • bir gezeklik ulanylýan plastik gap-gaçlary
 • polietilen paketlar
 • zir-zibil torbalary
 • gaplama pakedi
 • selofan rulon
 • streç plýonka
Kategoriýalar
 • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
 • Öý we bakja / Gap-gaçlar
 • Gaplama / Paketlar we haltalar
 • Gaplama / Paletler, sandyklar we plastmassa gaplar
 • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta