×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

SUMBAR COMPUTER

A.Nyýazow (Hudaýberdiýewa) köç. 99, Aşgabat/Türkmenistan
+99312492343
+99312261369
+99362708045 Сервис
Web Email
A.Nyýazow (Hudaýberdiýewa) köç. 99, Aşgabat/Türkmenistan
+99312492343
+99312261369
+99362708045 Сервис
Biz barada

Kompýuter enjamlaryny bölek we lomaý satyjy “Sumbar Computer” dükanymyz 2010-njy ýylda esaslandyryldy we korporatiw pudak we hususy müşderiler üçin IT enjamlarynyň doly toplumyny ygtybarly üpjün ediji bolup durýar. Sumbar Computer , dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden köp sanly iş stoly kompýuterleri, aýratyn komponentleri, periferiýa enjamlaryny, kompýuter esbaplaryny, printerleri, CCTV kameralaryny we awtomatlaşdyryş ulgamlaryny hödürleýär. 
Korporatiw müşderiler üçin enjamlar bilen üpjün etmek we taslamany durmuşa geçirmek üçin hyzmatlaryň doly toplumy hödürlenýär: Kiçi, orta we iri kärhanalar üçin iş enjamlaryny meýilleşdirilen görnüşde satyn almak üçin ýörite bahalar göz öňünde tutulýar; Döwlet müşderisine öndürijiler bilen bilelikde döwlet müşderisiniň wezipeleri üçin ylalaşylan ýa-da işlenip düzülen taslamalar üçin aýratyn arzanladyşlar bilen döwlet sektoryna harytlary işjeň üpjün edýäris; Döwlet müşderisine öndürijiler bilen bilelikde döwlet müşderisiniň wezipeleri üçin ylalaşylan ýa-da işlenip düzülen taslamalar üçin aýratyn arzanladyşlary hödürläp, döwlet sektoryna harytlary işjeň üpjün edýäris;
Bölek satuw müşderileri üçin: Elmydama arzan bahalar; Kwalifikasiýa we hoşniýetli dolandyryjylar; Harytlary Türkmenistanyň islendik şäherçesine "gapya çenli" eltmek;
Müşderilerimiz üçin hyzmatlaryň doly toplumy: Ammarda harytlaryň yzygiderli elýeterliligini, şeýle hem sargytlaryňyzyň gysga wagtda ýerine ýetirilmegini kepillendirýäris; Dowamly müşderiler üçin arzanladyşlar berilýär, uly sargytlar üçin bahalar goşmaça ara alnyp maslahatlaşylýar; Sargydyňyzy tiz we höwes bilen Türkmenistanyň islendik şäherine demir ýol we awto ýol bilen ibereris. Aşgabatda we ýakyn şäherlerde (Abadan we Annau) eltip bermek, kurýer hyzmaty arkaly amala aşyrylýar; Ähli soraglaryňyzy we islegleriňizi ara alyp maslahatlaşmaga we çözmäge taýýardyrys;
SC dükanymyz Aşgabadyň merkezinde amatly ýerde ýerleşýär.

Önümler we hyzmatlar
 • kompýuter enjamlarynyň satuwy
 • monitorlar
 • pk aksesuarlary
 • periferiýalar
 • toplaýjylar
 • monoblok we pk
 • noutbuklar we beýlekiler
 • printerler we sarp ediji materiallar
 • tor enjamlary
 • howpsuzlyk ulgamy
 • awtomatizasiýa
 • mebeller
 • tok sazlaýjylar we UPS
 • hojalyk harytlary
 • serwerler we saklaýyş ulgamlary
 • interaktiw tagtalar
 • proýeksiýa enjamlary - proýektorlar
 • ofis enjamlarynyň satuwy
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz