LÄLE PLASTIK

Türkmenbaşy şäherçesi, Türkmenbaşy-Aşgabat uly gara ýoluň demirgazyk tarapynda 10-njy kilomertligi, 3-nji binasy Balkan/Türkmenistan

Biz barada

“Läle plastik” HK 2016-njy ýylda döredildi. Bu kärhana Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşip, polietilen we polipropilen plýonkasyny we dürli ölçegde polietilen paketleri öndürmek bilen meşgullanýan Türkmenistandaky öňdebaryjy kärhanalaryň biridir. Bu kärhananyň önümçiliginde ulanylýan esasy çig maly, Hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen açyp beren Gyýanlydaky Polimer zawodynyň öndürýän çig maly bolup durýär. Kärhananyň öndürýän ýokary hilli önümleriniň hiline dünýä belli Germaniýa, Şwesiýa, Russiýa, Turkiýe döwletleriniň öňdebaryjy kompaniýalaryň önümçilik enjamlaryny ulanmak bilen baha berip bolýar. Kärhanamyzyň öndürýän önümleriniň ähli hil şahadatnamalary bar bolup, köpsanly kärhanalar, guramalar tarapyndan işjeň ulanylýandyr. Häzirki wagtda “Läle plastik” HK öndürýän önümleri diňe ýurdumyzyň içerki bazaryny üpjün etmek bilen däl-de şeýle-de hem daşarky bazarlarynda satylýar.

Önümler we hyzmatlar
 • zibil üçin paket 10litr
 • zibil üçin paket 30litr
 • zibil üçin paket 50litr
 • zibil üçin paket 70litr
 • zibil üçin paket 90litr
 • rulonly bir gezek ulanylýan paket
 • maýka paket
 • gaplaýjy paket
 • rulon görnüşli paket
 • rulon görnüşli paket (izobit üçin)
 • polipropilen plýonka
 • PET çüýşe, 1.0 lt
 • PET çüýşe 1.5 lt
 • PET çüýşäniň gapaklary
Kategoriýalar
 • Gaplama / Gapaklar we dykylar
 • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
 • Gaplama / Paketlar we haltalar
 • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
 • Gaplama / Saralyp gaplanýan materiallar
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta