×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

SADA DOSTLUK

Mary-Aşgabat gara ýolunyň 11-nji km-i. Mary/Türkmenistan
+99352260080
+99363591514
Web Email
Mary-Aşgabat gara ýolunyň 11-nji km-i. Mary/Türkmenistan
+99352260080
+99363591514
Biz barada

«SADA DOSTLUK» hususy kärhanasy. 2013-njy ýylda esaslandyrylyp, gysga wagtyň içinde döwlete dahyl we hususy pudaklarda onlarça iri taslamalary ýerine ýetirip Türkmenistanyň bazarynda özüniň ornuny tapdy. “ Daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri Türkmenistanda öndürmek hem-de özümizde öndürilýan önümleriň daşary ýurtlara iberilýan möçberini artdyrmak” boýunça kabul edilen Döwlet maksatnamalaryndan ugur alyp hususy kärhanamyz2 2017-nji ýylyň ilkinji aýlarynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çäginde ýerleşýän “Halkyň sarp edýan önümleriniň öndürýän” zawodynyň gurluşygyna başlady. 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynda bolsa zawodymyzyň bir önümçilik blogy ulanyşa girizilip, “SADA” haryt nyşany bilen dürli polimer çig-mallardan, şol sanda poliwinilhlorid, etilenwinilasetat we poliuretan çig mallaryndan galoş, şypbyk, ädik we beýleki aýakgap önümlerini öndürip başlady. Gün-günden ulalýan we görnüşleriň köpeldilýän önümçiligimizden başgada, «SADA DOSTLUK» hususy kärhanasy ýurdumyzda alnyp barylýan aşakda görkezilen iri taslamalarynda gatnaşýar: - awtomobil ýollarynyň gurluşygy, - 110 kV çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama isleri, - 110 kV çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri,2 - senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy, - raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri, - howply ýükleri daşamak işleri, - gurluşyk we ýörite tehnikalaryny kireýine bermek.

Önümler we hyzmatlar
  • aýakgap önümleriniň önümçiligi
  • awtomobil ýollarynyň gurluşygy
  • 110 kv çenli elektrik togy bilen gurnama we taslama işleri
  • 110 kv çenli elektrik toguny geçiriji ulgamlary çekmek işleri
  • senagat pudaklarynda we önümçilikde ulanylýan himikatlarynyň lomaý söwdasy
  • raýat desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri
  • howply ýükleri daşamak işleri
  • gurluşyk we ýörite tehnikalaryny kireýine bermek
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz