×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

KINDI

Ak-bugdaý etraby, Änew şäheriniň senagat zolagy, Industrialnaýa 6B, Ahal/Türkmenistan
+99362002040
+99362002040
Web Email
Ak-bugdaý etraby, Änew şäheriniň senagat zolagy, Industrialnaýa 6B, Ahal/Türkmenistan
+99362002040
+99362002040
Biz barada

Kindiniň taryhy konditer önümlerine bolan söýgi bilen başlandy. Hemme nahar söýüjileriň saglygyna jogapkärçilikli garaýyş bilen dowam edýär. Sarp edijiler iýmitleriň sagdyn bolup biljekdigine we bolmalydygyna düşünýärler. Olary hem tagamly edip biljekdigimizi anyk bilýäris. Bary-ýogy birnäçe ýylyň içinde köp belentliklere çykmagy başardyk. Kindi, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginiň (EAS) tehniki kadalaryna laýyklyk şahadatnamasy, ISO 9001 "Hil dolandyryş ulgamlaryna laýyklyk şahadatnamasy bar. Talaplar", laýyklyk şahadatnamasy ISO 22000 HACCP "Azyk we azyk önümleriniň howpsuzlygy pudagyndaky dolandyryş ulgamlary". 

Önümler we hyzmatlar
  • krekerler
  • marşmellow
  • suhariler
  • köke
  • marmelad
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz