BÜRGÜT BEZEGI

A.Nyýazow köçesi 118, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Ajaýyp interýer taslamalaryny özüne çekiji şertlerde döredýäris. Dizaýn studiýamyz 2011-nji ýyldan bäri bazara çykýar. Bu döwürde 400-den gowrak müşderi üçin dürli maksatly jaýlaryň (kwartiralar, jaýlar, ofisler we ş.m.) dizaýn taslamalaryny taýýarladyk.
Şeýle hem, “BÜRGÜT BEZEGI” dizaýn studiýasy esasanam bazarda çalt we hünär taýdan özüni görkezmek we alyjylar we müşderiler ulgamyny artdyrmak isleýänler üçin işleýär. Edaramyzyň hödürleýän teklibinde özbolulyşlygy AMATLY BAHALARDA ÝOKARY HIL!
BIZ USSATLYK WE HÜNÄRMENLIK BILEN IŞLEÝÄRIS. Biziň kömegimiz bilen maýa goýmak çalt we täsirli girdeji getirýär.
Netijeli iş biziň durmuşymyz we güýmenjämizdir.

Önümler we hyzmatlar
 • içki taslama
 • daşky taslama
 • landşaft dizaýny
 • 3D modellemek
 • gurluşyk işleri
 • abatlamak işleri
 • WEB saýt işläp düzmek
 • açyk we ýapyk mahabat önümçiligi
 • sergi stendleriniň dizaýny we in inžinerligi
 • çap hyzmatlary
 • sergiler, açyk ýerler we prezentasiýalar üçin ýadygärlik sowgatlary (sumkalar, futbolkalar, gapaklar, ruçkalar, depderler, bokallar, fleş diskler we ş.m.)
 • kompaniýalar we firmalar üçin korporatiw stili ösdürmek (wizit kartoçka, kitapçalar, depderler, paketler, ruçkalar, hatlar, bokallar, konwertler, tarketkalar, futbolkalar, sagatlar, baýdaklar we ş.m.)
 • şekillendiriş sungaty
 • gurnama işleri
 • diwar kagyzynda, kendir matada içerki çap
Kompaniýanyň Katalogy
Katalogy ýükläp al
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Web saýt we ykjam programma düzmek
 • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Hyzmat
Karta