×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME

BORMASTER LTD

ýaşaýyş toplumy Gurtly, bina 50. Aşgabat/Türkmenistan
+99312979003
+99312979002
Web Email
ýaşaýyş toplumy Gurtly, bina 50. Aşgabat/Türkmenistan
+99312979003
+99312979002
Biz barada

"Bormaster LTD" golçur kompaniýasy 1994-nji ýylda esaslandyryldy we Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň ýuridiki şahslary we maýa goýum taslamalaryny Döwlet bellige alyş bölüminde hasaba alyndy. Biziň kompaniýamyz, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen bilelikde 27 ýyl bäri Türkmenistanda bu ugurda işjeň işleýär.

Bu döwürde dürli farmakologiki toparlara degişli dermanlaryň 50-den gowrak ady hasaba alyndy (analgetikler, gyzgyn düşürijiler, witamin we mineral toplumlar, gepatoprotektor, aşgazan ýarasyna garşy, antigistaminler, spazmolitik, ganyň holesteriniň derejesini peseltmek üçin dermanlar, damar infuziýasy, oftalmiki dermanlar, giň spektrli antibiotikler) beýlekileriniň hasaba alynyşy dowa edýär. Häzirki wagtda "Bormaster Ltd" GK, «Popular Chemical Works» (Pakistan) и «Medipak Limited» (Pakistan), «Schazoo Laboratories PVT LTD» (Pakistan), «CSH Pharmaceuticals» (Pakistan), «Dyson Research Laboratories Pvt. LTD » (Pakistan), Qarshi Industries (Pvt) Ltd., Pakistan ýaly kompaniýalarynyň distribyutory we şol bir wagtyň özünde wekili bolup durýar.

1500-den gowrak atdan ybarat dermanhananyň önümleri, Türkmenistanda, GDA ýurtlarynda we biziň ýurdumyzda hasaba alnan beýleki daşary ýurtlarda derman kärhanalary tarapyndan öndürilen dermanlardan we lukmançylyk önümlerinden ybarat bolup durýar. "Bormaster LTD" GK-nyň hyzmatdaş kompaniýalarynyň önümleriniň bölek satuwlary hem amala aşyrylýar. Üpjün edilen önümleriň hemmesi Türkmenistanda bellige alyndy we ýokary hilli bolmagy sebäpli lukmançylyk jemgyýetine we hassalara mälimdir.

Önümlerimiziň hassalar üçin elýeterli bahalarda we elmydama elýeterli bolmagyny üpjün etmäge çalyşýarys. Biziň hödürleýän käbir dermanlarymyz, Saglygy goraýyş ministrligi we Türkmenistanyň lukmançylyk pudagy tarapyndan tassyklanan möhüm dermanlaryň sanawyna girizilen.

Döredilen gününden başlap, kärhanamyz Saglygy goraýyş ministrliginiň we Türkmenistanyň derman senagatynyň garamagyndaky esasy dermanhana birleşigi bilen Türkmenistana derman getirmek pudagynda ýakyn özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Dermanhananyň işiniň esasy ugry, "Bormaster Ltd." golçur kompaniýasynyň hemişelik daşary ýurtly hyzmatdaşlaryndan önümleri getirmek bilen hödürlenýän assortimenti köpeltmek we Türkmenistanyň döwlet derman we hususy dermanhana kärhanalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek.

Marketing we habar beriş kampaniýalaryny wagtal-wagtal alyp barýarys. Bular lukmançylyk işgärlerine edebiýatyň paýlanmagyny, ýokarda agzalan önümleriň mahabatyny öz içine alýar, marketing işimizi giňeltmegi meýilleşdirýäris.

Dermanhananyň esasy işi ýerli we daşary ýurtly üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek arkaly hödürlenýän assortimenti köpeltmäge gönükdirilendir.

Önümler we hyzmatlar
  • dermanlaryň we lukmançylyk enjamlarynyň lomaý satuwy
  • dermanlaryň, lukmançylyk enjamlarynyň we kosmetika önümleriniň bölek satuwy
  • Jetepar dermany
  • Ceremin dermany
  • Proksena DS dermany
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz