×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME
Filtrler TertipleHalkara ISO, HALAL, FSSC, Global G.A.P. ulgamynda hyzmat bermek.

AŞGABAT / AHAL

 • kärhananyň mazmunyna/düzümine baha bermek
 • ýolbaşçylyk, ygrarlylyk, maslahat bermeklik we işgärleriň gatnaşmagynda syýasatynyň maksady we mazmuny
 • netijeli dolandyryş ulgamyny meýilleşdirmek (töwekgelçilikleri çözmek we mümkinçilikleri durmuşa geçirmek, maksatlaryny kesgitlemek we olary meýilleşdirmek)
 • dolandyryş ulgamlarynyň (resurslar bilen, başarnyklar bilen, maglumatlar bilen, resminamalar bilen) işlemegini üpjün etmek
 • netijeliligi bahalandyrmak (dowam edýän gözegçilik, ölçegleri geçirmek, derňew etmek we görkezijilere baha bermek, audit, ýokary ýolbaşçylar tarapyndan analiz geçirmek)
 • üznüksiz gowulaşmak (hadysalary derňemek, goýberilen ýalňyşlyklardan sapak almak, talaba laýyk gelmeýän näsazlyklaryň üstünde işlemek, düzediş çäreleri, yzygiderli gowulaşmak)
Telefon
+99312955213
E-Poçta
Web
Giňişleýin
36

Işewür maslahat beriş kärhanasy

AŞGABAT / AHAL

 • konsalting we wekilçilik hyzmatlary
 • hojalyk jemgyýetini (H.J.) we hususy kärhanany (H.K.) hasaba almak şeýle-de gaýtadan bellige almak
 • hojalyk jemgyýetini we hususy kärhanany ýapmak
 • hojalyk jemgyýetiniň we hususy kärhananyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň möhletini uzaltmak
 • telekeçilik patentini açmak
 • telekeçilik patentini ýapmak
Telefon
+99312452273
E-Poçta
Web
Giňişleýin
13