×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Ätiýaçlandyryş kompaniýasy ätiýaçlandyryşyň we gaýtadan atiýaçlandyryşyň 18 görnüşi boýunça hyzmatlaryny içerki bazarda we halkara derejede hödür...

AŞGABAT / AHAL

  • kärhanalaryň emlägini meýletin ätiýaçlandyryş
  • gurluşyk-gurnaýyş işlerini meýletin ätiýaçlandyryş
  • üçünji şahslaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiligini meýletin ätiýaçlandyryş
  • ulag serişdelerini meýletin ätiýaçlandyryş
  • Türkmenistanyň çäklerinden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny meýletin ätiýaçlandyryş
  • ýuridik şahslaryň hasabyna işgärleri betbagtçylykly hadysalardan köpçülikleýin meýletin ätiýaçlandyryş
Telefon
+ 99312414192
E-Poçta
Web
Giňişleýin
64