×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME
Filtrler Tertiple

Halkara ISO, HALAL, FSSC, Global G.A.P. ulgamynda hyzmat bermek.

AŞGABAT / AHAL

 • kärhananyň mazmunyna/düzümine baha bermek
 • ýolbaşçylyk, ygrarlylyk, maslahat bermeklik we işgärleriň gatnaşmagynda syýasatynyň maksady we mazmuny
 • netijeli dolandyryş ulgamyny meýilleşdirmek (töwekgelçilikleri çözmek we mümkinçilikleri durmuşa geçirmek, maksatlaryny kesgitlemek we olary meýilleşdirmek)
 • dolandyryş ulgamlarynyň (resurslar bilen, başarnyklar bilen, maglumatlar bilen, resminamalar bilen) işlemegini üpjün etmek
 • netijeliligi bahalandyrmak (dowam edýän gözegçilik, ölçegleri geçirmek, derňew etmek we görkezijilere baha bermek, audit, ýokary ýolbaşçylar tarapyndan analiz geçirmek)
 • üznüksiz gowulaşmak (hadysalary derňemek, goýberilen ýalňyşlyklardan sapak almak, talaba laýyk gelmeýän näsazlyklaryň üstünde işlemek, düzediş çäreleri, yzygiderli gowulaşmak)
Telefon
+99312955213
E-Poçta
Web
Giňişleýin
109

Beýleki täjirçilik işleri we dolandyrmak boýunça maslahat bermek

AŞGABAT / AHAL

 • ISO standartlary boýunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek
 • ISO boýunça sertifikasiýa taýynlyga tiz wagtda baha bermek
 • ISO dolandyryş ulgamlary boýunça treningler

Auditorçylyk Kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • audit
 • hökmany audit
 • başlangyçly audit
 • salgyt auditi
 • aýratyn işleriň auditi
 • işgärleri hasaba almagyň auditi
Telefon
+99312454113
E-Poçta
Web
Giňişleýin
23