Kategoriýalar
Audit hyzmatlary
Iş Ugry
Ýerleşýän ýeri

standart hyzmat

Iş Ugry : Halkara ISO, HALAL, FSSC, Global G.A.P. ulgamynda hyzmat bermek.
Esasy Önümler kärhananyň mazmunyna/düzümine baha bermek, ýolbaşçylyk, ygrarlylyk, maslahat bermeklik we işgärleriň gatnaşmagynda syýasatynyň maksady we mazmuny, netijeli dolandyryş ulgamyny meýilleşdirmek (töwekgelçilikleri çözmek we mümkinçilikleri durmuşa geçirmek, maksatlaryny kesgitlemek we olary meýilleşdirmek), dolandyryş ulgamlarynyň (resurslar bilen, başarnyklar bilen, maglumatlar bilen, resminamalar bilen) işlemegini üpjün etmek, netijeliligi bahalandyrmak (dowam edýän gözegçilik, ölçegleri geçirmek, derňew etmek we görkezijilere baha bermek, audit, ýokary ýolbaşçylar tarapyndan analiz geçirmek), üznüksiz gowulaşmak (hadysalary derňemek, goýberilen ýalňyşlyklardan sapak almak, talaba laýyk gelmeýän näsazlyklaryň üstünde işlemek, düzediş çäreleri, yzygiderli gowulaşmak),
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312955213 info@standarthyzmat.com

halkara standart hyzmatlary

Iş Ugry : Beýleki täjirçilik işleri we dolandyrmak boýunça maslahat bermek
Esasy Önümler ISO standartlary boýunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek, ISO boýunça sertifikasiýa taýynlyga tiz wagtda baha bermek, ISO dolandyryş ulgamlary boýunça treningler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+9912754780 info@hil-tm.com

delalat

Iş Ugry : Auditorçylyk Kompaniýasy
Esasy Önümler audit, hökmany audit, başlangyçly audit, salgyt auditi, aýratyn işleriň auditi, işgärleri hasaba almagyň auditi,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312454113 delalat.tm@gmail.com

milli audit

Iş Ugry : Auditorçylyk kompaniýasy
Esasy Önümler audit barlaglaryny geçirmek: hökmany we başlangyçly audit, MHHS-na laýyklykda maliýe hasabatyny üýtgtmek we düzmek, buhgalter hasabatlaryny düzmek, täzeden ýola goýmak, kärhanalaryň maliýe-hojalyk işleriniň seljermesi, kärhanalaryň aktiwlerine we borçnamalaryna baha bermek, esaslyk maýany tassyklamak hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312227708 milli_audit@mail.ru

denet barlag maslahat (bdo turkmenistan)

Iş Ugry : Audit we maslahat beriş kompaniýasy
Esasy Önümler audit hyzmatlary, MHMS-e laýyklykda taýýarlanan maliýe hasabatlarynyň barlagy, hökmany audit, başlangyç audit, salgyt audit, salgyt maslahaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754156 info@bdo.com.tm