×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
Filtrler Tertiple

Terjime we kanunlaşdyryş býurosy

AŞGABAT / AHAL

 • resminamalaryň terjimeleri
 • apostil we resminamalaryň konsullyk kanunlaşdyrylmagy
 • terjimeleriň konsullyk şahadatnamasy
 • nostrifikasiýa
 • gda ýurtlarynyň, ýewropa we aziýanyň raýat hasaba alyş bölümlerinden resminamalary talap etmek
 • diplomlary kanunlaşdyrmak (dichiarazione di valore in loco)
Telefon
+99361805060
E-Poçta
Web
Giňişleýin
162

Terjime merkezi

AŞGABAT / AHAL

 • kärhanalary we firmalary hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary gaýtadan hasaba almak
 • kärhanalary we firmalary ýatyrmak işleri
 • dürli dillerden resminama terjimeleri
 • möhür bilen resmi tassyklama
Telefon
+99312220223
E-Poçta
Web
Giňişleýin
168

Hukuk kompaniýasy

AŞGABAT / AHAL

 • hukuk hyzmatlary
 • korporatiw gurluşy üýtgetmek, şol sanda emläkleri geçirmek we batmaklyk
 • tebigy baýlyklary gazyp almak ( nebit, gaz we himiýa senagaty)
 • gönümel maýa goýumlar (hususy kapital)
 • kazyýet we arbitraž kazyýet önümçilikleri
 • zähmet we migrasiýa kanunçylygy
Telefon
+99312211628
E-Poçta
Web
Giňişleýin
100

Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.

AŞGABAT / AHAL

 • hukuk hyzmatlary
 • auditor hyzmatlary
 • gozgalmaýan emläk hyzmatlary
 • terjime hyzmatlary
Telefon
+99312478115
E-Poçta
Web
Giňişleýin
74

Beýleki täjirçilik işleri we dolandyrmak boýunça maslahat bermek

AŞGABAT / AHAL

 • ISO standartlary boýunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek
 • ISO boýunça sertifikasiýa taýynlyga tiz wagtda baha bermek
 • ISO dolandyryş ulgamlary boýunça treningler