Iş Ugry
Ýerleşýän ýeri

oktawa

Iş Ugry : Terjime we kanunlaşdyryş býurosy
Esasy Önümler resminamalaryň terjimeleri, apostil we resminamalaryň konsullyk kanunlaşdyrylmagy, terjimeleriň konsullyk şahadatnamasy, nostrifikasiýa, gda ýurtlarynyň, ýewropa we aziýanyň raýat hasaba alyş bölümlerinden resminamalary talap etmek, diplomlary kanunlaşdyrmak (dichiarazione di valore in loco),
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99361805060 info@oktawa-tm.com

öý kömekçi

Iş Ugry : Terjime merkezi
Esasy Önümler kärhanalary we firmalary hasaba almak, kärhanalary we firmalary gaýtadan hasaba almak, kärhanalary we firmalary ýatyrmak işleri, dürli dillerden resminama terjimeleri, möhür bilen resmi tassyklama,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312220223 baharkomekchi@mail.ru

hukuk dünýäsi

Iş Ugry : Hukuk kompaniýasy
Esasy Önümler hukuk hyzmatlary, korporatiw gurluşy üýtgetmek, şol sanda emläkleri geçirmek we batmaklyk, tebigy baýlyklary gazyp almak ( nebit, gaz we himiýa senagaty), gönümel maýa goýumlar (hususy kapital), kazyýet we arbitraž kazyýet önümçilikleri, zähmet we migrasiýa kanunçylygy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312211628 hukukdunyasy@gmail.com

hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Esasy Önümler auditor hyzmatlary, gozgalmaýan emläk hyzmatlary, terjime hyzmatlary, baha kesmek hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312478115 hekem.tm@mail.ru

halkara standart hyzmatlary

Iş Ugry : Beýleki täjirçilik işleri we dolandyrmak boýunça maslahat bermek
Esasy Önümler ISO standartlary boýunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek, ISO boýunça sertifikasiýa taýynlyga tiz wagtda baha bermek, ISO dolandyryş ulgamlary boýunça treningler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+9912754780 info@hil-tm.com

milli audit

Iş Ugry : Auditorçylyk kompaniýasy
Esasy Önümler audit barlaglaryny geçirmek: hökmany we başlangyçly audit, MHHS-na laýyklykda maliýe hasabatyny üýtgtmek we düzmek, buhgalter hasabatlaryny düzmek, täzeden ýola goýmak, kärhanalaryň maliýe-hojalyk işleriniň seljermesi, kärhanalaryň aktiwlerine we borçnamalaryna baha bermek, esaslyk maýany tassyklamak hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312227708 milli_audit@mail.ru

denet barlag maslahat (bdo turkmenistan)

Iş Ugry : Audit we maslahat beriş kompaniýasy
Esasy Önümler audit hyzmatlary, MHMS-e laýyklykda taýýarlanan maliýe hasabatlarynyň barlagy, hökmany audit, başlangyç audit, salgyt audit, salgyt maslahaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754156 info@bdo.com.tm