standart hyzmat

Iş Ugry : Halkara ISO, HALAL, FSSC, Global G.A.P. ulgamynda hyzmat bermek.
Esasy Önümler kärhananyň mazmunyna/düzümine baha bermek, ýolbaşçylyk, ygrarlylyk, maslahat bermeklik we işgärleriň gatnaşmagynda syýasatynyň maksady we mazmuny, netijeli dolandyryş ulgamyny meýilleşdirmek (töwekgelçilikleri çözmek we mümkinçilikleri durmuşa geçirmek, maksatlaryny kesgitlemek we olary meýilleşdirmek), dolandyryş ulgamlarynyň (resurslar bilen, başarnyklar bilen, maglumatlar bilen, resminamalar bilen) işlemegini üpjün etmek, netijeliligi bahalandyrmak (dowam edýän gözegçilik, ölçegleri geçirmek, derňew etmek we görkezijilere baha bermek, audit, ýokary ýolbaşçylar tarapyndan analiz geçirmek), üznüksiz gowulaşmak (hadysalary derňemek, goýberilen ýalňyşlyklardan sapak almak, talaba laýyk gelmeýän näsazlyklaryň üstünde işlemek, düzediş çäreleri, yzygiderli gowulaşmak),
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312955213 info@standarthyzmat.com

täze hyzmat

Iş Ugry : Işewür maslahat beriş kärhanasy
Esasy Önümler konsalting we wekilçilik hyzmatlary, hojalyk jemgyýetini (H.J.) we hususy kärhanany (H.K.) hasaba almak şeýle-de gaýtadan bellige almak, hojalyk jemgyýetini we hususy kärhanany ýapmak, hojalyk jemgyýetiniň we hususy kärhananyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň möhletini uzaltmak, telekeçilik patentini açmak, telekeçilik patentini ýapmak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312452273 taze_hyzmat@mail.ru

halkara standart hyzmatlary

Iş Ugry : Beýleki täjirçilik işleri we dolandyrmak boýunça maslahat bermek
Esasy Önümler ISO standartlary boýunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek, ISO boýunça sertifikasiýa taýynlyga tiz wagtda baha bermek, ISO dolandyryş ulgamlary boýunça treningler,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+9912754780 info@hil-tm.com

ayjennet

Iş Ugry : Işewürligi ösdürmek boýunça maslahat beriş
Esasy Önümler maslahat beriş hyzmatlary, edara hyzmatlary, araçylyk hyzmatlary, wekilçilik hyzmatlary,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312471883 info@ayjennet.com

gudratly alem

Iş Ugry : Gozgalmaýan emläk işleri
Esasy Önümler gozgalmaýan emlägi satmak / satyn almak, gozgalmaýan emlägi kärendä bermek / almak, resminamalary taýynlamak, ofis satmak / satyn almak, ofis kärendä bermek / almak, ýer satmak / satyn almak,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99364632221 info@gudratly-alem.com

denet barlag maslahat (bdo turkmenistan)

Iş Ugry : Audit we maslahat beriş kompaniýasy
Esasy Önümler audit hyzmatlary, MHMS-e laýyklykda taýýarlanan maliýe hasabatlarynyň barlagy, hökmany audit, başlangyç audit, salgyt audit, salgyt maslahaty,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312754156 info@bdo.com.tm

b2b dukanym

Iş Ugry : Turkmenistanda onlaýn biznes üçin söwda meydançasy
Esasy Önümler harytlary import edýäris, hyzmatlar ýerine ýetirýäris, üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris we şonuň üçin işiňiziň ösmegi baradaky talaplary üstünlikli durmuşa geçirip bileris, satyn almak islegleri üçin kompaniýalara giňişleýin hyzmatlary edýäris, "B2B Dukanym, siziň we beýleki işewürlik taslamalar arasyndaky baglanyşykdyr. Amallaryň aýdyňlygy we harytlaryň hili, siziň bilen işleşmekde biziň ynamymyzdyr", telekeçileri işlerini has gowulaşdyrmak üçin hyzmatdaşlyga çagyrýarys,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99363299680 dukanym@lotta-tm.com

ak ussa

Iş Ugry : HK "Ak Ussa" täze ekologiýa taýdan arassa önüm hödürleýän köp ugurly kompaniýa. Bu Türkmen kompaniýasynyň önümleri Türkmenistanda ilkinji hasaba alnandyr.
Esasy Önümler ygtyýarly wekil hökmünde hyzmatlar, gögerişler we mikrogrenler, taslamalara we şertnamalara ykdysady baha bermek, maglumat hyzmaty, kärhana dolandyrşy boýunça hyzmatlary, kärhana biznes meýilnamalaşdyrylyşy,
Şäher/Welaýat AHAL, AŞGABAT
+99312480611 info@ak-ussa.com