TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ŞIR

Ak bugdaý etraby, Watan daýhan birleşigi, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

"ŞIR" hojalyk jemgyýeti, Türkmenistanda polipropilen we polietilen haltalary iň uly öndürijileriň biridir. Ýewropa standartyna laýyk gelýän häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys. Işlenmedik çig maldan dürli ölçeglerde PP / PE haltalary we rulonlary öndürýäris.
Iki tarap üçin hem amatly şertlerde siziň bilen hyzmatdaşlyga şat bolarys. Sargydyňyzy isleýän ölçeg we agyrlyga görä ýerine ýetirmäge taýýar.
Sizden çig mal, bizden bolsa hil şahadatnamasy bolan ýokary hilli önüm şeklinde şertnama baglanyşmak ýaly hyzmatymyz bar. Sargytyň hilini we wagtynda ýerine ýetirilmegini kepillendirýäris. Müşderiniň islegi boýunça haltada logotip ýa-da başga maglumatlary çap edip bileris.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
Karta