TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SAGDYN ÜLKE

1945-nji köçe, 98-nji jaý “Altyn Asyr” Söwda merkezi (Bäşaýak), Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Sagdyn ülke” H.J 2001-nji ýylda senagat ekologiýasy pudagynda resminamalary işläp taýýarlamak bilen meşgullanýan gurama hökmünde döredildi. Biziň hünärmenlerimiziň daşky gurşaw boýunça resminamalary işläp taýýarlamakda 20 ýyldan gowrak tejribesi bar. 
“Sagdyn ülke” H.J sarp edijilere we kompaniýalara planetamyzy geljekki nesiller üçin goraýan jogapkärçilikli kararlarlary kabul etmäge mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Tebigaty goraýyş
Iş Ugry
Karta