TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

PARASATLY IŞ

Nazar Gullaýew köç. jaý 33 birinji gat Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biz Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýokary hünär başarnykly Terjime Agentligi. Biz ynsanperwer we tehniki ugurlarda çylşyrymly terjimeler boýunça ýöriteleşýäris. Taýýar tekstleri redaktorlyk we tehniki taýdan barlamagy öz içine alýan terjimäniň hiline gözegçilik etmegiň iki tapgyrly ulgamyny ulanýarys, bu bolsa müşderileriň ähli talaplarynyň göz öňünde tutulyp, terjimäniň hünär taýdan ýokary derejede ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.Terjimeleriň hiline gözegçilik etmek üçin döredilen goşa ulgam, müşderileriň ähli talaplaryny göz öňünde tutup, terjimeleriň kämil derejesini üpjün edýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta