TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KAÝYM

“Milli Goşun” daýhan birleşigi, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Raýat gurluşygy, şol sanda senagat desgalarynyň gurluşygy. Jaýlaryň beýikligi 5 gata çenli. Kärhanamyz aşakda görkezilen taslamalary üstünlikli ýerine ýetirdi:
1. Şatlyk şäheriniň golaýyndaky Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň işleri.
2. Mary – 3 dik uçarlar gonalgasynyň  durkuny täzelemek.
3. Mary welaýatynyň Tagtabazar serhet birikmesi.
4. Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly.
5. Baýramaly şäheriniň Altyn Asyr köçesiniň ugrundaky gurluşyklar.
Şeýle hem kärhanamyz awtomobil ulaglary arkaly ýük daşamagy amala aşyrýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta