GALKYNYŞ HEMAÝATY

Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 42, Aşgabat / Türkmenistan

galkynyş hemaýaty
Biz barada

 GALKYNYŞ HEMAÝATY hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň bazarynda 2011-nji ýyldan bäri üstünlikli işleýär. Biz "Shanghai Mitsubishi elevator company LTD." kompaniýasynyň resmi dileri bolup, şeýle hem birnäçe türkmen we daşary ýurt kompaniýalary bilen işleşýäris. Biziň tarapymyzdan üpjün edilýän ähli liftleriň we eskalatorlaryň  ýokary derejeli tehniki hyzmatlary we tejribeli işgärler bilen berkidilendir.  Biz ýolagçylar üçin liftleri, mehaniki otaglary bar bolan liftleri, kiçi mehaniki otagly liftleri, mehaniki otagsyz liftleri, pes tizlikli liftleri, ortça tizlikli liftleri hem-de ýokary tizlikli liftleri, eskalatorlary, ýagny J görnüşli eskalatorlar, A görnüşli eskalatorlar, spiral görnüşli eskalatorlar, ýolagçy konweýerlary we uly dükanlar, alyş-beriş merkezleri, sergi zallary, myhmanhanalar we restoranlar, iş edaralary üçin panorama liftler, hassahanalar, häzirki zaman lukmançylyk merkezleri we sagaldyş merkezleri, awtoulag hyzmat ediş merkezleri üçin hassahana liftleri, zawodlar, ammarlar we ş.m. üçin ýük liftleri hödürleýäris.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
  • Enjamlar / Liftler enjamlary we göterijiler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
Karta