×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME

BIZ BARADA

Ykdysady ösüşiň iň esasy nokady bolan söwda dünýäde indi tehnologiýa we internediň üsti bilen aýratyn ähmiýete eýe bolup, ösen derejä ýetdi. Söwdanyň internediň üsti bilen ýokary ösüşi dünýä bazaryndaky önümleriň satylmagyna (import we eksportlary) hem özüniň oňaýly täsirini ýetirdi.

Biz hem güneşli ülkämiziň ykdysady ösüşine öz goşandymyzy goşmak üçin hem-de ýurdumyzdaky önüm öndüriji telekeçilerimize we senagatçylarymyza bu ugurda hyzmat etmek maksady bilen www.trade.com.tm Türkmenistanyň söwda platformy internet saýtyny işe girizdik.

2021-nji ýylyň Sentýabr aýynda Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kärhanalaryň, kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürläp biljekleri websaýty döretdik.

Web saýtymyz Türkmenistanyň ähli welaýatlaryndaky kärhanalary we olar baradaky   maglumatlary aňsatlyk bilen tapyp, olar bilen aragatnaşygy çalt hem aňsatlyk bilen ýola goýmagyňyza kömek berýär. Kompaniýalaryň önümdir-hyzmatlaryny Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde ýurdumyzdaky şeýle hem daşary ýurtlardaky müşderilere mahabatlandyrylan maglumatlar bilen tanatýarys.

Web saýtymyzda agzalara şahsy otagyna girip, islendik wagtda kompaniyalaryna degişli maglumatlaryny, suratlaryny özleri tarapyndan täzeläp durmaga mümkinçilik döredilendir.  Müşderileriňiz adresleriňiz, telefon belgileriňiz şeýle-de e-mail poçtaňyz arkaly göniden-göni siziň bilen habarlaşyp bilerler. Kompaniýalaryň özlerini aňsatlyk bilen has içgin mahabatlandyryp bilýän ýeri bolan www.trade.com.tm web saýty sarp edijileriň (ulanyjylaryň) hem özlerine gerek bolan önümlerini, hyzmatlaryny şeýle hem olary öndürýän, satýan hem-de ýerine ýetirýän kompaniýalary tiz we aňsatlyk bilen tapmagyna ýardam edip, her iki tarapyň-da islegini kanagatlandyrýar. Türkmenistanda  iş  alyp barýan ähli pudaklardaky kompaniýalaryň internet ulgamynda, ýurdumyzyň çäklerinde we daşary ýurtlarda tanalmaklaryny gazanmak isleýän www.trade.com.tm, internet ulanyjylarynyň ýurdumyzyň ähli künjegindäki kompaniýalar bilen habarlaşmaklaryny ýeňilleşdirer.

Aňsat ulanyşa eýe bolan www.trade.com.tm,  web saýty bolmadyk ýa-da internet giňişliginde az tanalýan kompaniýalaryň hem ulanyjylar tarapyndan giňden tanalmaklaryny ýola  goýar. Kompaniýalar www.trade.com.tm üsti bilen ulanyjylara duýduryş we täzeliklerini yzygiderli ýetirip biler. Ulanyjylar hem web saýtymyzdaky gözleg bilen kompaniýalary aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Web saýtymyz Türkmenistandaky ähli kompaniýalaryň kartwizit mahabatlaryny iň ýokary hil we dogruçyl ýagdaýda halk köpçüligine ýetirýär.

Kompaniýaňyzyň, öndürýän önümleriňiziň we ýerine ýetirýän iş hyzmatlaryňyzyň giňden tanalmagyny siziň islegiňiz bilen öz pikirlerimizi birleşdirip ýola goýýarys.

2021-nji ýylyň Sentýabr aýynda öz işine başlan TM  TRADE söwda platformasy ýurdumyzdaky kompaniýalary iş ugry boýunça saýlamazdan, tapawutlandyrmazdan ählisini bir ýere jemlän we olar bilen aragatnaşygy sazlaýan internet söwda nokadydyr.

Maglumatlaryň iň esasy güýç hasaplanýan döwrümizde, internet äleminde   Türkmenistandaky kompaniýalaryň maglumatlaryny meşhur gözleg sahypalaryndan tapmak islesek, biziň öňümize doly bolmadyk örän az maglumatlar çykyp bilýär. Ýagny öz işinde ökde bolmagyna garamazdan, internet  giňişliginde hiç hili maglumatlary bolmanlygy sebäpli täze  müşderiler tapmakda kynçylyk çekýärler. Şonuň  üçin  TM TRADE ýurdumyzda  we  daşary ýurt  dünýä  bazarynda,  kompaniýalara  özlerini  aňsatlyk  bilen  dogry  we  has  içgin maglumatlar  bilen  tanatmaga  mümkinçilikler hödürleýär.

TM TRADE, gözlenýän önüm ýa-da hyzmaty açar söze görä we degişli bölümlere görä tapmak bilen bir hatarda, kompaniýalary ýerleşýän ýerine görä hem tapmagyň iň aňsat ýoluny üpjün edýär.

TM  TRADE websaýty we onuň siz üçin alyp barýan hyzmatlary barada web saýtymyzyň zyýaratçylarynyň we agzalarynyň biz baradaky pikirleri örän möhümdir. Ähli  pikirleriňizi we teklipleriňizi +99324322050, +99362068181 telefon belgilerimiz we info@trade.com.tm e-mail adresimiziň üsti bilen bize  ýetirmekden çekinmäň.